Anthropocene Polyethyline detail

Anthropocene Polyethyline detail